T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/29 Esas
İlanen Tebligat Yapılan Davalı : HALİL İBRAHİM GÜZELTAŞ (T.C. 179****680) A***N ve S****N oğlu, Bitlis, 17/08/1190 doğumlu
Davacı HANDAN GÜZELTAŞ (T.C. 243****568)Davacı Handan GÜZELTAŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada mernis adresinizin boş olduğunun görülmüştür. Diğer adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza ilanen tebliğ edilmiştir.Mahkememizce belirlenen ön inceleme duruşma günü 06/09/2024 günü saat 10:00'da Mahkememizde hazır olmanız, bu amaçla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürünüz olmadan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya katılan tarafın gelmeyen tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.01/07/2024

#ilangovtr Basın No ILN02054812