Sütey yaylası ot hasılatının satışı

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sütey yaylasında bulunan ada 218,parsel 43’de Kayıtlı  261.250 M2’lik çayır vasfındaki  taşınmaz üzerinde bulunan otun satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 10/06/2024 günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2-İşin muhammen bedeli 52.312,70 TL. olup, geçici teminatı Muhammen bedelin % 3 ü olan 1.569,39 TL.dir
3-İhaleye Katılım için istenilen belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Tebligat İçin Adres Beyanı ( Nüfus Müdürlüğünden )
  3. T.C. Vatandaşı olmak ( Kimlik Fotokopisi )
  4. Şartname bedeli olan 250,00 TL nin yatırıldığına dair makbuz,
  5. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı
  6. Geçici teminat dekontu

4-İstekliler ihale saatinden önce geçici teminatlarını T.C.Ziraat Bankası Adilcevaz şubesindeki Belediyemiz hesabına yatıracaklardır.
5-İhaleyi Alan Şahıs veya şirket Satışı yapılan yerlerin ihale bedelinin tamamını ihale kararının kendisinde tebliğinden itibaren 10 gün içinde peşin olarak Belediyemiz hesaplarına yatıracaklardır. Aksi halde yatırmış oldukları geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
6-İhaleden sonra üstlenicinin cayması halinde geçici teminatı Belediyemize irad kaydedilecektir.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
8-İhaleden dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, harç ve diğer giderler yükleniciye aittir.
9-Şartname Belediyemiz satın alma servisinden alınacaktır.
10-İlgililere ilanen duyurulur.


                                                                                                                                 ADİLCEVAZ BELEDİYESİ
 

#ilangovtr Basın No ILN02041011