Tatvan'ı Tanıyalım

Van Gölünün güney batı kıyısında, Nemrut Dağının doğu eteğindeki düzlükte kurulmuş bulunan Tatvan, doğal bir liman görünümündedir. Bitlis iline bağlı bir ilçe olmakla birlikte, bağlı bulunduğu ilden, nüfus açısından daha büyük bir yerleşim birimidir. Son yerleşmelerle birlikte Bitlis’e olan uzaklığı 20 kilometreye inmiş durumdadır.

Tatvan’ın tarihine baktığımızda, yaygın yargının aksine binlerce yıllık bir geçmişle karşılaşırız. Tarihi belgeler de bu durumu ispat etmektedir. Buna göre Tatvan’ın bilinen tarihi, son yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre günü­müzden takriben beş bin yıl öncesine da­yanmaktadır.

Uzun bir geçmişe sahip bulunan Tatvan, ilk çağlardan itibaren çeşitli mil­letlerin ve bu arada Dara, Büyük İskender, Selçuklu Hükümdarı Alparslan, Timur, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Sü­leyman, Şah İsmail ve IV. Murat’ın ordula­rına geçit görevi gördü. Osmanlı Hü­kümdarları İran seferlerine çıktıklarında Tatvan’dan önemli oranda istifade ettiler. Hatta, İran seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman’ın, Van Gölünün güney batısına düşen bu limanda, bir tersane yaptırdığı bilinmektedir. Araş­tırmalar sonucunda elde edilen belgelerden ve eski kaynaklardaki bilgilerden anlaşıl­dığı kadarıyla, ilçe  ve çevresinin ilk sa­kinleri Subarlardı. Daha sonra Hurriler ve Hititler ile bunlara bağlı çeşitli boylar Tat­van’a hakim oldular.

M.Ö. IX. Yüzyıldan  itibaren Urartular, Van ve çevresi ile birlikte Tatvan’da üç asır bo­yunca egemenlik kurdular. Van şehrini kendilerine başkent edinen Urartular’ın Tatvan’daki hakimiyetleri sona erdikten sonra ilçeyi çeşitli boylar yurt edindiler. Söz konusu boyların Asur, İran, Roma  ve Bizans gibi çeşitli devletlerle kısa veya uzun temasları oldu.Hz. Ömer dönemi ise Tatvan için yeni gelişmelerin başlangıcı oldu. Çünkü bu tarihten itibaren Bitlis ve çevresi İslam Devletinin toprakları arasına katıldı. 1071’deki Malazgirt Meydan Sava­şından sonra bu kez Tatvan Selçukluların eline geçti ve bu durum M.S. 1200’lere kadar devam etti. Bu tarihlerden sonra Tatvan, Harzemşahlar, İlhanlılar ve Akkoyunluların istilasına uğradı.

Tatvan’ın tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olaylardan biri ise, bölgede Osmanlı hakimiyetinin başlamasıdır. 1514 tarihli Çaldıran Savaşında Şii-İran ordusunu bozguna uğratan Osmanlı ordu­sunun bu başarısından sonra Doğu Ana­dolu topraklarının büyük bir bölümü Os­manlı Devletine bağlanmıştı. İdris-i Bit­lisi’nin yardımları ve çabaları sonucu Bitlis ve Hizan Emirleri de diğer bölge emirleri gibi Yavuz Sultan Selim’e itaat etmişler­di. İdris-i Bitlisi’nin gayretleri netice­sinde bölgede bir çok bey daha (Cizre, Eğil, Garzan, Palu, Siirt, Hasankeyf, Silvan Beyleri), toprakları kendilerine “temlik” olarak verilmek şartı ile Osmanlı Devletine bağlanmışlardı. Bu olay Tatvan’ın tarihindeki önemli olaylardan biridir. Çünkü bundan sonra yaklaşık dörtyüz yıl boyunca yöre Osmanlı Devleti idaresinde daha istikrarlı bir yapıya kavuştu.

Tatvan isminin ne zaman ve kimler  tarafından  verildiği bilinmemektedir. An­cak Evliya Çelebi, Rahova (Rahva) Ova­sından doğuya doğru üç saat yürüdükten sonra Taht-ı Van kalesine ulaşıldığını ve buraya yöre halkının Tatvan adını verdikle­rini kaydetmektedir. Burası Van denizi kenarında olup, Van Paşasının Hassı idi ve subaşılıkla idare edilmekteydi. Evliya Çelebi’ye göre Kanuni döneminde Zal Paşa burada küçük bir kale yaptırmıştı. Tatvan Kalesi daha sonra, İran Şahı Tahmasb döneminde İran orduları tarafın­dan tahrip edilmişti. Tahmasb’ın orduları Ahlat ve Adilcevaz kalelerini istila ettikle­rinde, Tatvan’dan gemiler ile Van’a yar­dım gitmesini engellemek amacıyla bura­daki kaleyi tahrip etmişlerdi. Fakat buna rağmen Tatvan bir liman olarak, bundan sonra da önemini korumuştu. Yakın geçmişte ise Tatvan ilçesi Küçüksu Nahiyesinde 1879’da ku­rulmuş bir köy görünümünde idi. Bu  ge­lişme bir tesadüf eseri olmayıp, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, yani 93 harbi ile iliş­kilidir. 93 Harbi sırasında ve sonrasında Doğu Anadolu Bölgesinde önemli oranda nüfus hareketleri meydana gelmiş ve ku­zeyden daha aşağılara doğru yoğun bir göç yaşanmıştı. Rusların işgal bölgelerinden içerilere doğru göç eden insanlar, Osmanlı Hükümeti tarafından iç kesimlere yerleşti­rilmişlerdi. Muhtemelen Tatvan’daki söz konusu iskan olaylarının, bahsi geçen göçlerle yakın bir ilişkisi vardır.

1918 yılında Bitlis iline bağlı bir nahiye merkezi durumunda olan Tatvan, 1936 yılında ilçeye dönüştürüldü. XX.yüzyıl başlarında küçük bir köy görüntüsü veren Tatvan, daha sonra hızlı bir gelişme gösterdi ve sürekli bir ilerlemeye paralel olarak ilçe teşkilatına kavuştu­ğunda, Karşıyaka mahallesinde bulunun idare binaları 1946 Haziran’ında Tuğ ma­hallesine taşındı.

Tatvan, ilçe olduğu dönemde yakla­şık üç yüz nüfuslu küçük bir kırsal yer­leşmeydi. 1950’de 3179 olan nüfus miktarı 1965’te 10 bini, 1970’te 20 bini, 1980’de 40 bini, 1985’te 50 bini aşmıştı. Nüfusun hızla artmasında Tatvan’ın bir ulaşım ve konaklama merkezine dönüşmesi, ayrıca bazı göçer aşiretlerinin buraya yerleşmesi önemli rol oynamıştı. Yine Tatvan’ın Van’a ve İran’a ulaşımı sağlayan bir liman kenti olması da, gelişmesine etki eden önemli faktörlerden biridir. Dağınık tarihi eserlerin doğa ve insanların yıkıcı etkisinden kendilerini kurtaramadığına, Tatvan’da tanık olmak mümkündür. Doğanın tahribatını anlamak daha kolay olmakla birlikte insanların yıkıcı etkisini izah etmek aynı oranda kolay olmasa gerek. Çünkü, tarihi yok etmesi insanın, kendi kendini yok etmesi anlamına gelmektedir. Her şeye rağmen Tatvan’da kalıntı halinde de olsa varlığını koruyabilmiş tarihi eserlere rastlamak mümkündür.  Buna göre Tatvan’da tarihi eserlerin dağılımı konusunda  karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 11 kale, 5 camii, 4 kervansaray, 2 kümbet, 2 çeşme, 2 köprü, 3 tarihi ev, 4 tarihi mağara ve 54 kilise.

Kilise sayısının bu kadar fazla olması Hıristiyan dinine mensup Ermeni nüfusunun aynı oranda fazla olduğu anlamına gelmemelidir. Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu vilayetlerin başında Bitlis gelmekle birlikte, 93 harbinden önce Bitlis’te 45.600 Müslüman nüfusa karşılık, Ermeniler de dahil bütün Hıristiyanların miktarı 15.200 kişiydi. Bu da yaklaşık olarak % 30’luk bir oranı ifade etmektedir. 93 Harbi sonrası dönemde de bu oran bir miktar artış göstermekle birlikte, bir önceki döneme yakındı.  Doğu Anadolu bölgesi genelinde ise, bu oran aynı dönemlerde %18 dolaylarındaydı.

93 Harbinin etkisi azaldıktan sonra Ermeni nüfusunda giderek  bir azalma meydana gelmişti. Bu tarihten sonra bölgenin bazı köylerinde Ermeniler ağırlıklı olarak yaşamakta idiler. Söz konusu 54 kilisenin tamamına yakınının köylerde bulunuyor olması da bu tezi doğrulamaktadır.

Bir yerleşim biriminin turist çekebilmesi için bir takım vasıflara sahip olması gerekir. Tatvan’a baktığımızda turizm potansiyeli bakımından son derece zengin olduğunu görebiliriz. Tatvan her şeyden önce sahip olduğu güzellikleri ile zaten önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Bu özelliği dahi, iyi bir tanıtımla önemli oranda turist çeşmeye yeter. Yöre, tarihi İpek Yolu üzerinde olup, değişik uygarlıklara ait izleri bünyesinde barındırmaktadır. Tatvan, söz konusu uygarlıklara ait çok sayıda mimari, arkeolojik ve tarihi eserlere sahiptir. İlk bakışta, Belediye halk plajı içindeki Urartu kent kalıntısı, Küçüksu veDalda köylerindeki Selçuklu dönemi mezarlıkları, başta Kıyıdüzü, Göllü, Koyunpınar köylerindeki manastırlar olmak üzere çok sayıda manastır veya kilise, İslam Uygarlığına ait türbeler ile Osmanlı dönemi eseri El-Aman Kervansarayı dikkati çeken yapılardır.

İlçe merkezinin kuzey batısında yer alan Nemrut Dağı, aynı zamanda volkanik patlamalar sonucunda Van Gölünün de oluşmasına zemin hazırlamıştır.  İlçe merkezine, yaklaşık  bir saat mesafede bulunan krater gölünün yanında ayrıca yeşil göl diye adlandırılan bir de sıcak su gölü bulunmaktadır. Yer yer sıcak buhar fışkıran krater bacaları da mevcuttur. Göl civarında çeşitli ağaçlardan oluşan küçük  koruluklar, Nemrut zirvesini daha güzel bir hale getirmektedir.

Milli park ilan edilmeyi bekleyen Nemrut Dağı  başta olmak üzere, tarihi ve turistik yerlerin tamamı insanların yıkıcı etkileriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bunun en önemli  nedeni, bu yörenin yeterince tanınmamasıdır. Çünkü, insan tanımadığı bir şeyi yeterince sevemez, sevmediği şeyi de koruyamaz.Tarihi Yerler:

    Tatvan Kalesi
    Kalekıran Kalesi
    El-Aman (Rahva) Kervansarayı
    Abdulcelil Behtani Türbesi
    Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi
    Kotum Baba (Abdullah Bin Derare) Türbesi
    Urartu Kaya Mezarı
    Küçüksu (Kotum) Mezarlığı
    Dalda Köyü Mezarlığı
    Tokaçlı Köyü (Paşaelmalı ) Mezarlığı
    Göllü Ovası S.George Manastırı
    Tuğ Kilisesi

Tatvan Kalesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Zal Paşa tarafından, Tatvan’ın bu günkü Çağlayan mahallesinde 1550-1560 tarihleri arasında yapılmıştır. İran Şahı Tahmasb Adilcevaz ve Ahlat Kalelerini istila ettikten sonra, Van’a yardım gitmemesi için kaleyi yıktırmıştır. Tatvan Kalesinin kalıntıları rivayete göre halen Yatılı İlköğretim Okulunun temelleri altında bulunmaktadır.

Kalekıran Kalesi
Tatvan’a bağlı Çekmece (Şahmiran) köyünün üstünde, Nemrut Dağı kraterindeki mevcut büyük göl ile paralel olarak bulunan bu kale bütün Tatvan ve çevresine hâkim durumdadır. Ancak aşınma ve toprak örtmesi sonucu bir tepe görüntüsü vermektedir. Tepenin etrafında yontulmuş taştan kale surları görünmektedir. Bu kale, bölgeye Nemrut’tan sonra gelen Pers krallarından Şahmiran’ın hüküm sürdüğü mevkidir.

Tatvan El-Aman (Rahva) Kervansarayı
Tatvan – Bitlis yolu üzerinde Rahva düzlüğünde devlet yolu kenarında yer almaktadır. Çok büyük bir alanı kaplayan eser, eski yayınlarda zaviye olarak geçmekte ve Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırıldığı kaydedilmekte ise de eserin yapılışına ait bir kitabesi bulunmamaktadır. İnşa edilmiş olduğu arazi Bitlis-Muş ve Van yollarının birleştiği Rahva düzlüğü geçmişte, kış aylarında kervanlar için en tehlikeli yerlerin başında gelmekteydi. Bu derece önemli bir alanda yapılmış olması eserin çok geniş bir araziyi kaplamasına ve hatta bazı kısımların eklenmesine neden olmuştur. Böylece kaplamış olduğu arazi bakımından Anadolu’nun en büyük kervansarayı unvanını kazanmış bulunmaktadır.

Avlu dâhil olmak üzere beş bölümden meydana gelen kervansaray bir camii, bir hamamı, bir havuzu ve 160 odayı da bünyesinde bulundurmaktadır. Siyahi renkte ve sağlam bir taş damarından oluşan han 90 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde büyük bir tarihi külliyedir.

Tatvan Abdulcelil Behtani Türbesi
Hz.Ömer döneminde yörede İslam dinini anlatmak üzere Reşadiye bucağına gelip yerleşen Abdulcelil Behtani burada eğitim amaçlı bir medrese ile bir zaviye kurmuştur. Bir süre sonra burada vefat eden Abdulcelil Behtani, medresenin yanına defnedilmiştir. Türbesinin üzerine bir kümbet yanına ise bir camii inşa edilmiştir. Halen önemli bir kısmı ayakta bulunan Türbe ve Zaviye bakımsızlıktan harabe halindedir.

Tatvan Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi
Hüseyin Dedenin 1470-1550 yılları arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Kardeşi Şeyh Hasan ile birlikte yöreye yerleşen Hüseyin Dedenin Hüsrev Paşa ile yakın bir dostluğu bulunduğu için kendisine İncekaya (Por) köyü bağışlanmıştır. Burada vefat eden Hüseyin Dedenin türbesi, Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan camiinin yanında bulunmaktadır. Cami, mağaranın içi düzenlenerek ve ilaveler yapılarak inşa edilmiştir. Caminin inşaatında işlenmiş taşlar kullanılmış olduğu halde, camii ve türbesinin duvarları sonradan sıva ve yeşil bir boya ile örtüldüğü için tarihi yapı özellikleri bozulmuştur.

Camiinin yakınında Hüseyin Dedenin inzivaya çekildiği, takriben beş metre yükseklikte, kayaya oyulmuş bir çilehane de bulunmaktadır. 24 basamaklı bir demir merdivenle çıkılabilen çilehane iki bölümden (ibadet yeri ve yatma yeri) oluşmaktadır.

Tatvan Kotum Baba (Abdullah Bin Derare) Türbesi : Kotum Baba, İslam ordularının bölgeye gelmesi ile birlikte Kotum (Küçüksu)’a kadar gelebilmiş, yaşlı olduğu için daha ileri gidemeyerek burada kalmış ve burada vefat etmiştir. Kotum Baba Türbesi kendi adıyla anılan mescidin ön bölümünde çilehanesinin yanındadır. Türbenin iç bölmelerinin bazıları kayalara oyularak oluşturulmuştur.

Urartu Kaya Mezarı
Van Gölü Feribot İşletmesi sahasında yer alan ve Kale Tepe adıyla bilinen bölgede yer alan Urartu dönemi kaya mezarı iki ayrı odacıktan meydana gelmiştir. Odacıkların giriş kapıları kesme taşlardan oyularak ve süslenerek yapılmıştır. Mezarın içinde defineciler tarafından açılan çukurlara rastlanmaktadır. Aynı bölgede son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu M.Ö. III. bin yıla ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. 

Tatvan Küçüksu (Kotum) Mezarlığı
Tatvan – Van karayolu üzerinde, Tatvan’ın 7 km. güneydoğusundaki Küçüksu’da iki tarihi mezarlık bulunmaktadır. Tatvan – Hizan karayolunun hemen karşısında yer alan dik bir kayalık üzerinde yükselen tepede yer alan ilk mezarlık günümüzde de kullanılmaktadır. Mezarlıkta dağınık vaziyette sanduka şeklinde ve şahideli birçok mezar bulunmaktadır. Mezarlığın güney ve orta kısmında yoğunlaşan tarihi mezarlardan en eskisi, üç kademeli prizmatik sanduka şeklindedir. Sandukanın üzerinde yer alan kitabede 569 (1173) tarihi yazılıdır.

Küçüksu’daki ikinci mezarlık, diğerinin kuzey yönünde yer almaktadır. Burada genellikle ikişer şahideden oluşan 12 mezar ile dikdörtgen prizma ya da üzeri üçgen prizma şeklindeki 8 sanduka mezar bulunmaktadır. Birçoğu harap durumdaki mezarda kitabe veya süsleme mevcut değildir.

Tatvan Dalda Köyü Mezarlığı
Tatvan’ın 10 km. kadar batı yönündeki Dalda (Engesor) köyünde bir tarihi mezarlık bulunmaktadır. Köye giden patika yolun sağındaki yamaçta yer alan mezarlıkta 16’sı şahideli, diğerleri çatma lahit prizma (sanduka veya kademeli prizma) sanduka türünde 72 mezar tespit edilmiştir.Mezarlığın batı yönünde yer alan tek şahide, dış yüzünde kandilin kenarındaki kabartma, rumi, kıvrık dallardan oluşan bezemesi ve diğer yönündeki Ramazan 723 (1323 Eylül) tarihi veren kitabesi ile dikkat çekmektedir.

Tatvan Tokaçlı Köyü (Paşaelmalı ) Mezarlığı
Tatvan’ın yaklaşık 20 km. doğusundaki Paşaelmalı mezrasında 28 şâhideli mezarın yer aldığı bir mezarlık tespit edilmiştir. Mezar taşlarındaki kitabelerden, burasının XV. yüzyılda kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bir kısmı yere düşmüş vaziyette duran genellikle tek şahideden oluşan mezarların en eskisi 841 (1438) de ölen Davut kızı Asiye’ye aittir.

Tatvan Göllü Ovası S.George Manastırı
S.George Manastırı Tatvan-Van karayolunun 35. kilometresinde kahveler mevkiinden başlayan Göllü Ovasında kurulmuştur. Göllü S.George Manastırı, kalın ve yüksek bir çevre duvarı ile çevrilmiştir.  Güney duvarının uçlarında bulunan iki kule yıkılmıştır. Güney duvarı üzerindeki kitabede tamamen yıkılan bölme duvarlarının 1760 yılında yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bir zamanlar Karçıkan Piskoposluk merkezinin de bulunduğu kilisenin kalıntılarına bakılarak, duvarların beyaz ve kalın kireç ile sıvandığı tahmin edilebilir. İnşa ve dekoratif süslemelerden dolayı kilisenin 900’lu yıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

Tatvan Tuğ Kilisesi                                                                           
Tatvan Çağlayan Mahallesinde, hakim tepede yer alan kilisenin hangi döneme ait olduğu bilinmemektedir. Yöredeki kilise mimarisinin izlerini burada da görmek mümkündür. Ancak üzerinde her hangi bir kitabe bulunmadığından kilisenin kimler tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilgisi mevcut değildir. Yapı yer yer tahrip olmuş olmakla beraber kısmen sağlam bir görünü vermektedir.


 
Köy Adı
Mezra Adı
Kürtçe Adı
Nüfus (2007)
Merkeze Uzaklığı
ADABAĞ  
EDEBAX
400
26 km
  BEŞTAŞ AXAX (AĞAĞ)  
28 km
ALACABÜK  
BÊLÛH
885
63 km
  AKSOĞAN ALAN  
55 km
ANADERE  
URANIS
20
59 km
  DİREKLİ POXE  
63 km
  KÜLBASTI TAXA SOR  
62 km
BENEKLİ  
ÇILXOR
1026
8 km
BOLALAN  
ŞAMANÎS
359
21 km
  ÇATALTAŞ VANÎK  
22 km
  İNCEKAYA POR  
25 km
BUDAKLI  
AŞNAK
358
63 km
  DOLUCA NANIKAS  
70 km
  USTABAŞI ZIYARET  
62 km
ÇALIDÜZÜ  
BALEKAN
157
16 km
ÇANAKDÜZÜ  
KOMIS
722
49 km
  BAĞMEŞESİ PAX  
70 km
  YALINAĞAÇ ZEPA  
73 km
  YAYGILI ZEVA  
75 km
ÇAVUŞLAR  
KIRTVAN
1615
47 km
  SUNGURLU    
62 km
  ÜZÜMLÜ INZAN  
52 km
ÇEVRE  
EZ
81
11 km
DAĞDİBİ  
ARISKOX
154
70 km
DALDA  
ENGESOR
379
6 km
DİBEKLİ  
SÛLÛ
184
17 km
  ARILI XIYARTANK  
23 km
DÖNERTAŞ  
ÇANGÊS
150
65 km
  AKTOPRAK KIRYAS  
72 km
  GÖLGELİ BEVLESOR  
70 km
DÜZCEALAN  
ÇORSIN
104
22 km
  ÇAMALTI AXKÛS  
20 km
EĞRİTAŞ  
END
511
15 km
  TAŞTOP    
18 km
  TOP    
19 km
GÖLLÜ  
AXKÛSA GOLÊ
823
44 km
  TUZLUCA KOKÎSAN  
70 km
  YAYIKLI ASPRAS  
75 km
GÜNTEPE  
ENGESORA HELECYAN
131
52 km
GÜREŞÇİ  
SAPOR
202
19 km
  TAŞDEMİR SARXAÇ  
18 km
HANELMALI   XIZORKÎN
138
7 km
HARMANLI  
PINKAS
141
47 km
KAYNARCA  
BIRÎKAR
79
51 km
KIRKBULAK  
SAQ
472
13 km
KISIKLI  
SIYAMÊRÎ
63
69 km
  KEPENEK SALIS  
60 km
KIYIDÜZÜ  
KIZVAK
1607
14 km
KAĞANLI  
HAYNAT
28
52 km
  YAPRAKLI ZÛLÛL  
55 km
KORUKLU  
PIRÛS
333
59 km
  BEŞPARMAK ÇANAS  
55 km
  YENİTOPRAK ASKIRI  
54 km
KOYLUCA  
XERZÎT (GARZAN)
107
28 km
KOYUNPINARI  
NÊL
343
12 km
  ORTAKLAR KERP  
14 km
KÖPRÜCEK  
AXÎSTO
220
43 km
  EMEK XINIS  
45 km
  PEKMEZ MUKUS  
40 km
  SANDIKLI KINDIRAS  
40 km
KURUYAKA  
OXVANIS / UVANS
345
42 km
KUŞLUCA  
PERTEVKÛT
100
51 km
  KARAÇALI PANCAS  
66 km
  ÜÇTEPE ÛSTÛS  
52 km
KÜÇÜKSU-BUCAK  
KOTUM
1003
7 km
KÜLLÜCE  
XAXRÊF
367
14 km
NOHUTLU  
VARTÎNÎS
124
56 km
  DAMLACIK    
52 km
OBUZ  
QEMER
116
13 km
ODABAŞI  
TELEVIR
0
68 km
ORUÇLU (KOLBAŞI)  
AVETAX
169
22 km
ÖRENLİK  
ELEMAN
138
17 km
SALLICA  
KANCAS
109
59 km
  BEŞİKLİ KERP  
50 km
  ÖZEKLİ ANDEVIN  
60 km
SARIDAL  
KÛTA KÊSANÊ
2
77 km
  ÇÖREKLİ SÎMBAN  
74 km
  UÇANKUŞ VARŞÎN  
75 km
  YORGALAR ÇEMÎ XANÎ  
74 km
SARIKUM  
ZIXAK
1560
21 km
SÖĞÜTLÜ  
PÊYNDAS
50
55 km
SUBOYU  
HACÎYAN
14
71 km
  DİRLİK ALEKAN  
70 km
ŞENTEPE  
ŞEHMÎRAN
523
9 km
TEKNECİK  
XORUNTUS
100
57 km
  KÖMÜRLÜ XIRNÎK  
60 km
TOKAÇLI  
KURTIKAN
263
20 km
  PAŞAELMALI PAŞVASK  
25 km
TOPRAKLI   PINDIVANIS
36
65 km
TOSUNLU  
POXE
225
41 km
ULUSOY    
66
45 km
  EKİNDÜZÜ XORUS  
35 km
UNCULAR  
BIRIKOM
67
41 km
USLU  
EXDAT
145
52 km
YASSICA  
ÛNSÛS
240
23 km
YEDİVEREN  
KINASOR
74
49 km
  GÜVENLİ KENDEVIN  
40 km
  PINARLI ŞÎRÎNŞAS  
40 km
YELKENLİ-BUCAK  
SORP
650
30 km
YONCABAŞI  
ŞÎKRANÎS
954
11 km
YUMRUKAYA  
SINBAN
12
75 km
YUMURTATEPE  
GIRFEQÎ
331

7 kmTATVAN MAHALLE MUHTARLARIN İLETİŞİM NUMARALARI
 
Mahalle Adı Muhtarı İletişim No Adres
Aydınlar Mahallesi  Nurettin Güzeluçar  0 533 819 41 64 TATVAN
Bahçelievler Mahallesi  Hüsamettin Demir  0 532 560 95 36 TATVAN
Cumhuriyet Mahallesi  Menahin Dağdagül  0 536 939 99 67 TATVAN
Çağlayan Mahallesi  Servet Eskin  0 530 441 45 52 TATVAN
Dumlupınar Mahallesi  M. Şirin Üzel  0 538 308 93 70 TATVAN
Esentepe Mahallesi  Servet Baştuğ  0 535 842 61 01 TATVAN
Fatih Mahallesi  Hüseyin Ayaz  0 538 829 36 61 TATVAN
Fuar Mahallesi  Maşallah Şengül  0 545 491 67 06 TATVAN
Hidayet Mahallesi  Yüksel Koç  0 532 492 58 36 TATVAN
İşletme Mahallesi  Raif Turgut  0 537 708 30 09 TATVAN
Kale Mahallesi  Ömer Kaçar  0 538 459 89 99 TATVAN
Karataş Mahallesi  Nurullah Aydemir  0 533 224 18 79 TATVAN
Karşıyaka Mahallesi  Şerif Coşkun  0 535 571 00 59 TATVAN
Kültür Mahallesi  Mehmet Nezir Kandemir  0 530 400 05 30 TATVAN
Pınarbaşı Mahallesi  İbrahim Ayaz  0 532 604 79 49 TATVAN
Sahil Mahallesi  Fırat Barut  0 537 277 32 50 TATVAN
Saray Mahallesi  İrfan Urut  0 541 958 48 13 TATVAN
Sosyal Mahallesi  Selahattin Koç  0 537 978 90 53 TATVAN
Şirinevler Mahallesi  Necmi Yuca  0 535 853 98 45 TATVAN
Tuğ Mahallesi  Sinan Kaya  0 537 825 69 65 TATVAN
Yeni Mahalle  Medeni Yakıt   TATVAN
Yeşilmezra Mahallesi  Heybetullah Piral  0 533 720 99 34 TATVAN
 
 
Toplam
Şehir
Köy
 
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Tatvan
72873
38128
34745
55033
29224
25809
17840
8904
8936
Merkez
61787
31511
30276
43359
22317
21042
18428
9194
9234
Güroymak
42385
21653
20732
19787
10166
9621
22598
11487
11111
Adilcevaz
40464
21012
19452
24727
12917
11810
15737
8095
7642
Hizan
39949
20269
19680
11205
5997
5208
28744
14272
14472
Ahlat
35623
18350
17273
22699
11631
11068
12924
6719
6205
Mutki
34805
17745
17060
2450
1317
1133
32355
16428
15927
Bitlis Genel
327886
168668
159218
179260
93569
85691
148626
75099
73527

Eğitim

Tatvan çevresindeki şehirlere oranla eğitim düzeyi yüksek şehirlerden birisidir.
Tatvan Meslek Yüksek Okulu bulunmakta.

 
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Siteadi harici linklerin sorumluluğunu almaz.