İLAN

GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar
Durumu

Hisse
Miktarı
(Pay/Payda)

Muhammen Bedel Toplam TL

Geçici
Teminat TL

Şartname
Bedeli TL

İhale Tarihi
ve Saati

1

Barış

1207

1

1666,68

Arsa

İmarlı

4279

27778

128.370,00

12.837

250,00

09.05.2023 08:50

2

Barış

1207

2

1666,66

Arsa

İmarlı

25673

166666

128.365,00

12.837

250,00

09.05.2023 09:05

3

Barış

1207

3

1666,66

Arsa

İmarlı

25673

166666

102.692,00

10.269

250,00

09.05.2023 09:20

4

Barış

172

175

627,82

Arsa

İmarlı

6448

31391

322.400,00

32.240

250,00

09.05.2023 09:35

5

Barış

999

7

300,00

Arsa

İmarlı

109

1000

9.810,00

981

250,00

09.05.2023 09:50

6

Girne

938

2

20863,44

Üç Adet

Kargir Ev ve Arsa

İmarlı

106987

2086344

320.961,00

32.096

250,00

09.05.2023 10:05

7

Güroymak

1240

1

1366,57

Arsa

İmarlı

1

1

409.971,00

40.997

250,00

09.05.2023 10:20

8

Haydar

256

7

3173,39

Arsa

İmarlı

1086

18667

73.848,00

7.385

250,00

09.05.2023 10:35

9

Şentepe

965

1

2264,65

Biri 2 Katlı 4 Adet
Kargir Ev ve Arsa

İmarlı

38497

226465

115.491,00

11.549

250,00

09.05.2023 10:50

10

Şentepe

971

14

691,14

Kargir

Ev ve Arsa

İmarlı

36101

69114

108.303,00

10.830

250,00

09.05.2023 11:05

11

Şirintepe

469

49

679,95

Arsa

İmarlı

1

1

258.381,00

25.838

250,00

09.05.2023 13:20

12

Şirintepe

469

50

750,00

Arsa

İmarlı

1

1

285.000,00

28.500

250,00

09.05.2023 13:40

13

Şirintepe

469

51

613,24

Arsa

İmarlı

1

1

214.634,00

21.463

250,00

09.05.2023 14:00

14

Şirintepe

469

52

613,23

Arsa

İmarlı

1

1

233.027,40

23.303

250,00

09.05.2023 14:20

15

Şirintepe

901

6

500,00

Arsa

İmarlı

1

1

400.000,00

40.000

250,00

09.05.2023 14:40

16

Şirintepe

901

7

600,00

Arsa

İmarlı

1

1

480.000,00

48.000

250,00

09.05.2023 15:00

17

Şirintepe

1320

16

1545,03

Arsa

İmarlı

1

1

540.760,50

54.076

250,00

09.05.2023 15:20

18

Şirintepe

1320

20

583,97

Arsa

İmarlı

1

1

233.588,00

23.359

250,00

09.05.2023 15:40

19

Şirintepe

1320

21

580,70

Arsa

İmarlı

1

1

232.280,00

23.228

250,00

09.05.2023 16:00

'1) İhalenin Yapılacağı Yer: Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,

b) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları

5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

8-Son müracat tarihi ihale saatine kadardır.

9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir..

10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01820330