Şafiî mezhebine göre kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın et olan kısmından bir miktarının çiğ olarak fakir veya yoksullara verilmesi şarttır.

Böbrek, kuyruk yağı, ciğer, deri ve işkembe gibi kısımları vererek farz yerine getirilmiş olmaz. Kişi tamamını kendisi tüketirse veya zenginlere verirse bir miktar et satın alıp fakir veya yoksula vererek bunu telafi etmelidir.

Kurbanda en faziletli olan, birkaç lokma yiyip geriye kalanını dağıtmaktır (Bâişen, Büşra'l-Kerîm, s.700). Hanefi mezhebine göre kan akıtmakla kurban yükümlülüğü yerine gelmiş olur, fakirlere verilmese de kurban geçerlidir. Ancak üçte ikisini dağıtmak sünnettir (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, III, 38).

Editör: GÜLİSTAN ÇELEBİ