BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kalıcı Polis Noktası Hizmetlerinde Bulunan Araç ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :2024/854493
1-İdarenin
a) Adı : BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Başhan Mevkii 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342260520 - 4342265515
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kalıcı Polis Noktası Hizmetlerinde Bulunan Araç ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ) ve 14.000 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından ihtiyaç doğrultusunda 24 saat süresince hizmet araçlarına ve jeneratörlere akaryakıt alınabilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmaya müteakip işe başlama yapılacaktır. Yüklenicinin idareye (Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü) ait olan araçların ve yer destek cihazlarının ihtiyacına göre talep edilen miktar ve zaman da akaryakıt teslimatı yapılacaktır. Yer destek cihazlarına ait akaryakıt ihtiyaç doğrultusunda (günün 24 saati teslimi yapılacaktır) idarenin belirlediği yere istekliye ait akaryakıt araçları ile teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip İşe/Alıma Başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 12.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İhale Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler : İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise “BAYİLİK LİSANSI” aslını veya noter onaylı suretini sunacaktır.
İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise “DAĞITICI LİSANS” belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar : Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02055327