T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

3 Yıllık Kantin Kiralama İşi

MADDE-1: İdareye İlişkin Bilgiler
İdarenin Adı       :Hizan Devlet Hastanesi                                                                                                                   Adres                  : Kültür Mahallesi Hastane Caddesi Hizan Devlet Hastanesi Hizan/BİTLİS
Telefon                : 4346112380
Faks                     : 4346112312

MADDE-2: İhale Edilecek KantinS.NOİDARE ADIİHALE EDİLECEK YER

KİRA SÜRESİ  3 YIL OLUP,BUNUN ÜÇ  YILLIK KİRA TUTARININ MUHAMMEN  BEDELİ (BRÜT)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ % 3
ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN ÜCRET1

Hizan İlçe Devlet Hastanesi

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazın üzerinde bulunan Hizan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katındaki 42,00 m2'lik kısmı Kafeterya ve çay ocağı yeri olarak kullanılmak üzere 3 Yıl süreyle kiralanması.

151.200,00 TL

4.536,00 TL


Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden mülkiyeti Hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli Hizan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katındaki 42 m2 lik yeri Kafeterya ve Çay ocağı olarak kullanılmak üzere, yine yukarıda belirtilen kiralama bilgilerine göre kiraya verilecektir.


MADDE-3: İhale İle İlgili Bilgiler
İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres   : Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü
Hüsrev Paşa, 1208. Sk. No:18, 13000 Bitlis Merkez/Bitlis
İhale Tarihi                           :18.07.2024
İhale Saati                             : 14.00 da

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

 1. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden mülkiyeti Hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli Hizan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katındaki 42 m2 lik yeri Kafeterya ve Çay Ocağı Kiralama İşi’nin 3 yıllık Muhammen Bedeli’nin % 3’ü olan 4.536,00 TL geçici teminatın Bitlis Döner Sermaye Muhasebe Birimi Bitlis Halk Bankası Bitlis Şubesi TR390001200963600005000067 Nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış mevduat ve katılım bankalarının verecekleri ihale tarihinden itibaren en az 6(altı) ay süreli veya süresiz teminat mektupları.(Bankadan alınacak teminat mektuplarına ait teyit yazısı ile birlikte sunulacaktır.)

 2. Yasal yerleşim yerini gösterir belge.(ikametgâh)

 3. Nüfus Cüzdanı Sureti

 4. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır. Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir). Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. Ayrıca ihale tarihi itibariyle Vergi ve SSK Prim borcu olmadığına ilişkin kurumlardan alınacak belgeyi ibraz edecektir.

 5. Posta ile yapılacak müracaatlar da teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İhale Komisyon Üyeleri hiç bir şekilde sorumlu değildir.

 6. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Sağlık Müdürlüğümüz Satın alma servisinde mesai saatleri içerisinde incelenebilir ve 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vermek isteyenler doküman satın almak zorundadır.


MADDE-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesine istinaden İhaleye Katılamayacak olanlar: İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda çalışan personel ile ;

1.1.-İhaleyi yapan idarenin, a) İta Amiri, b) İhale işlemlerini hazırlamak yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c)  a) ve b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları, (a), (b) ve (c)  bentlerinde belirtilen şahısların ( bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortakları hariç)
1.2.-Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye iştirak edemez.

 1. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

 2. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

 3. Daha önce herhangi bir kantin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

MADDE-6:

 1. Komisyon ihaleyi 2886 sayılı kanunun 29.Maddesine istinaden gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir.

 2. İhale ile ilgili yapılacak olan tüm tebligatlar isteklilerin beyan ettikleri Mail adreslerine yapılacaktır.

 3. İlan 6 (Altı) Maddeden oluşmaktadır.

#ilangovtr Basın No ILN02056520