T.C. GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Milli Emlak Servis Şefliği)
Sıra No Dosya No Mahalle/Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü    (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli                                   (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 13040102738 Girne Mah. 874 4 Arsa 441,92 100/100 Tam İmarlı Ahır 500.000,00 150.000,00 30.07.2024 10:00
2 13040103162 Aşağı Kolbaşı Köyü 650 1 Ham Toprak 1.129,49 100/100 Tam İmarsız Boş ve İşgalsiz 300.000,00 90.000,00 30.07.2024 10:30
3 13040102746 Çallı Köyü 101 37 Ham Toprak 7.286,02 100/100 Tam İmarsız Boş ve İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 30.07.2024 11:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1) Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen tamamı Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Güroymak Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak Komisyonca Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a ) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
b ) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c ) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Örneği idaremizde görülebilir.)
d ) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
e ) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.
3 ) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Güroymak Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği)  ücretsiz olarak görülebilir.
4 ) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 ) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6 ) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
7 ) Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
8 ) Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.bitlis.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Bağlar Mahallesi Muş Caddesi No:66 Tel: 0 (434) 511 21 73  (Dahili : 14) İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02051831