BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (açık teklif) usulüne göre mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN

  1. Adresi                                                             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon                                                                       : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres           :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi                                                : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     : Aşağıya çıkartılmıştır.
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu
4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                                : Aşağıya çıkartılmıştır.
 

Sıra No VASFI MAHALLE ADA NO PARSEL NO İMAR
DURUMU
TOPLAM TAPU ALANI SATILACAK ALAN (Hisse) Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
Şartname
Ücreti
İhale Tarihi İhale Saati
1 Arsa Hüsrevpaşa 1093 13 A-2 666,13 TAM ₺166.532,50 ₺4.995,98 ₺1.500,00 25.06.2024 09:20
2 Arsa Hüsrevpaşa 1084 19 E:2.25 Kat:7 Kon. Alanı 2.434,68 563,08 ₺225.232,00 ₺6.756,96 ₺1.500,00 25.06.2024 09:40
3 Arsa Hüsrevpaşa 1107 11 A-2 2.691,62 109,81 ₺49.414,50 ₺1.482,44 ₺1.500,00 25.06.2024 10:00
4 Arsa Papşin 129 53 A-2 477,2 TAM ₺95.440,00 ₺2.863,20 ₺1.000,00 25.06.2024 10:20
5 Arsa Sekizağustos 190 99 A-2 246,58 TAM ₺49.316,00 ₺1.479,48 ₺1.000,00 25.06.2024 10:40
6 Arsa Sekizağustos 258 207 A-2 312,81 TAM ₺62.562,00 ₺1.876,86 ₺1.000,00 25.06.2024 11:00
7 Arsa Sekizağustos 258 208 A-2 425,22 TAM ₺85.044,00 ₺2.551,32 ₺1.000,00 25.06.2024 11:20
8 Arsa Beşminare 1385 1 A-2 Konut Alanı 8.949,50 TAM ₺3.132.325,00 ₺93.969,75 ₺5.000,00 25.06.2024 11:40
9 Arsa Sekizağustos 258 209 A-2 1.010,02 TAM ₺202.004,00 ₺6.060,12 ₺1.000,00 25.06.2024 13:40
10 Arsa Sekizağustos 258 44 Ağaçlandırılacak Alan 1.701,45 TAM ₺306.261,00 ₺9.187,83 ₺1.000,00 25.06.2024 14:00
11 Arsa Sekizağustos 258 145 A-2 431,93 TAM ₺86.386,00 ₺2.591,58 ₺1.000,00 25.06.2024 14:20
12 Arsa Taş 1287 8 A-2 302,10 TAM ₺60.420,00 ₺1.812,60 ₺1.000,00 25.06.2024 14:40


5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; yukarıda belirlenen bedeller karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcılar tekliflerini kapalı zarfta teslim edecek olup, verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.
6- İsteklilerden istenilen belgeler.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,
6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
      Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.
6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin                 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
6.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.
6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.
6.10.SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
6.11.Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.
8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir. İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi 1385 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim sağlanacak, taksitli satış talep edilmesi durumunda dörte biri peşin olacak şekilde iki yıla kadar taksit imkânı sağlanacak ve geri kalan alacağa kanuni faiz uygulanacak olup, geriye kalan parsellerin ihale bedellerinin tamamı peşin ödenecektir.
12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
       İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02044753