BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİTLİS MERKEZ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/833488

 

1-İdarenin
a) Adı : BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HÜSREVPAŞA MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI KAT:3 BITLIS 3 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342801300 - 4342801359
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : BİTLİS MERKEZ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Bitlis ili Merkez ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim/imam hatip ortaokulları öğrencilerinin taşıma merkezi okullara İKİ KISIMDA 585 ÖĞRENCİNİN 57 araç ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taşıma kapsamındaki taşıma merkezi okullar: *AŞAĞI KARABOY KÖYÜ İLKOKULU *ÇELTİKLİ KÖYÜ ŞEHİT NADİR İPEK İLKOKULU *FATİH İLKOKULU *FATİH ORTAOKULU *POLİS AMCA İLKOKULU *POLİS AMCA ORTAOKULU *DEĞİRMENALTI KÖYÜ İLKOKULU *DEĞİRMENALTI KÖYÜ ORTAOKULU *KOKARSU KÖYÜ İLKOKULU *YALNIZÇAMLAR KÖYÜ İLKOKULU (İLİMİZ MERKEZ BEŞ MİNARE MAH. TOKİ 3.ETAPTA BULUNAN TOKİ ORTAOKULU BAHÇESİNDE BULUNAN BİNAYA TAŞINMIŞTIR) *NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU *DÖRTAĞAÇ KÖYÜ İLKOKULU *MERKEZ ORTAOKULU/ MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU *OYA HAVARE İLKOKULU *MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLKOKULU * MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU * KAVAKDİBİ KÖYÜ İLKOKULU * NARLIDRE YATILI BÖLGE ORTAOKULU * NARLIDERE KÖYÜ İLKOKULU * KARINCA KÖYÜ İLKOKULU
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HÜSREVPAŞA MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT :3 BİTLİS/MERKEZ BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONUNDA (DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ TAŞIMALI EĞTİİM BİRİMİ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02058017