BİTLİS BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ


İSALE HATLARI,İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KISIMDAN OLUŞAN 1'NCİ KISIM 13 KALEM İÇME SUYU BORUSU, 2'NCİ KISIM 205 KALEM İÇME SUYU VE KANALİZASYON MALZEMELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 218 KALEM MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/864729

1-İdarenin
a) Adı : BİTLİS BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ
b) Adresi : Hüsrevpaşa Mahallesi 1238 sokak No : 1/A 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342286310 - 4342286313
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İSALE HATLARI,İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KISIMDAN OLUŞAN 1'NCİ KISIM 13 KALEM İÇME SUYU BORUSU, 2'NCİ KISIM 205 KALEM İÇME SUYU VE KANALİZASYON MALZEMELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 218 KALEM MALZEME ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İLİMİZ MERKEZ ,İSALE HATLARI,İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KISIMDAN OLUŞAN 1'NCİ KISIM 13 KALEM İÇME SUYU BORUSU, 2'NCİ KISIM 205 KALEM İÇME SUYU VE KANALİZASYON MALZEMELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 218 KALEM MALZEME ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Atatürk mahallesi Feyzullah Ensari Caddesi Belediye saha Amirliği içinde bulunan Su işleri Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde malzemelerin TEKNİK ŞARTNAMEYEDE BELİRTİLEN STANDARTLARDA VE UYGUNLUKTA teslim edilme işlemine başlanılacak ve 60 takvim günü içinde malzemeler teknik şartnameye uygun olarak teslim edilme işlemi tamamlanmış olacaktır
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde işe başlanılacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.08.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Belediye Meclis Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1'NCİ KISIM İÇİN : Son beş yılda kamuya veya özel sektöre satılmış olan her türlü SU VE KANALİZASYON BORULARI  VEYA  SU TESİSAT  malzemeleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
2'NCİ KISIM İÇİN :Son beş yılda kamuya veya özel sektöre satılmış olan her türlü SU VE KANALİZASYON BORULARI  VEYA SU TESİSAT  malzemeleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02057351