BELEDİYE KAMPİNG SOSYAL TESİSİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

Ahlat Belediye Encümeninin 11.06.2024 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda Belediyemize ait İlçemiz Tunus Mahallesi Hıdar Düzlüğü mevkiindeki 273 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Kamping Sosyal Tesis ve 7.750 m2 lik alanı 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesine göre 3 yıllığına açık teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. 
1.İdarenin:
1.1. Adı: Ahlat Belediye Başkanlığı
1.2. Adresi: Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi No: 37 AHLAT
1.3. Telefon numarası: 0434 412 4113 – 16
1.4. Faks numarası: 0434 412 4117 – 19
1.5. Elektronik posta adresi: [email protected]
2. İhalenin:
2.1. Adı: 273 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Sosyal Tesis ve 7.750 m2 lik alanın kiraya verilmesi ihalesi
2.2. Miktarı ve Türü: 1 Adet Kamping Sosyal Tesisi ve 7.750 m2 lik alanın Kiraya verilmesi.
2.3. İşin Yapılacağı Yer: Tunus Mah. Hıdar Düzlüğü Mevkii 
2.4. İhale Tarih ve Saati: 05 / 07 / 2024 Cuma günü, saat: 10 : 00
2.5. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı
2.6. İhalenin Yapılacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu
3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:
3.1. Muhammen Bedel: Aylık kira muhammen bedel 75.000,00 TL’dir.
3.2. Geçici Teminat: Muhammen bedelin % 3’ü oranında 3 yıllık kira üzerinden hesaplanmış olup 81.000,00 TL’dir. Geçici teminatlar ihale tarih ve saatinden önce Belediyemizin belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılacak ve makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Kanuni ikametgahı olması; Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ve/veya mezuniyet belgesi
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.7. Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan fotokopisi.
4.8. İhaleye katılacak isteklilerin Belediyeye borcu olmadığına dair Belediyemiz Gelir Şefliği veya Tahsilat Servisi veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
4.9. İdareden alınan ve bütün hükümlerinin okunup kabul edildiğini kabul eden ve bütün sayfaları imzalı idari şartname.
4.10. Kiraya verilecek olan yer Turizme yönelik bir işletme olduğundan ötürü; ihaleye katılacakların faaliyet alanları içerisinde Turizme yönelik park, bahçe, otel, motel, pansiyon, tatil köyü, yeme içme tesisleri vb. işletmesi olması gerekmekte olup buna ait belgelerini ve/veya üniversitelerin turizm işletmecilik bölümünün mezuniyet belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bahse konu faaliyet alanı içerisinde olmayan ve istenen belgeyi ibraz etmeyen istekliler ihaleye katılamayacaklardır.
4.11. İhaleye katılmak isteyen istekliler idari şartnameyi satın almak zorundadırlar. İdari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve şartnameyi satın almak isteyen istekliler aynı adresten 500,00 TL karşılığında satın alınabilirler.
4.12. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                              
 

#ilangovtr Basın No ILN02050765